1. விண்வெளிப் பயணத்தில் இதயம் சுருங்குதல்
2. கரு உருவாகுதல் மற்றும் கரு வளர்ச்சி
3. பால் எவ்வாறு உற்பத்தியாகிறது
4. இரு கடல்களுக்கிடையே தடுப்பு
5. அனைத்திலும் ஜோடி
6. பெருவெடிப்பு கொள்கை
7. சூரியனும் கோள்களும்
8. ஓரங்களில் குறையும் பூமி
9. தேன் எவ்வாறு உற்பத்தியாகிறது, தேனின் மருத்துவ குணம்.

பார்க்க

தேடுங்கள்