1. ஆதம் அலைஹிஸ் ஸலாம்
2. நூஹ் அலைஹிஸ் ஸலாம்
3. இத்ரீஸ் அலைஹிஸ் ஸலாம்
4. இப்ராஹீம் அலைஹிஸ் ஸலாம்
5. இஸ்மாயீல் அலைஹிஸ் ஸலாம்
6. இஸ்ஹாக் அலைஹிஸ் ஸலாம்
7. யஃகூப் அலைஹிஸ் ஸலாம்
8. யூஸுஃப் அலைஹிஸ் ஸலாம்
9. லூத் அலைஹிஸ் ஸலாம்
10. ஹுத் அலைஹிஸ் ஸலாம்
11. ஸாலிஹ் அலைஹிஸ் ஸலாம்
12. ஷுஐப் அலைஹிஸ் ஸலாம்
13. மூஸா அலைஹிஸ் ஸலாம்
14. ஹாரூன் அலைஹிஸ் ஸலாம்
15. தாவூத் அலைஹிஸ் ஸலாம்
16. ஸுலைமான் அலைஹிஸ் ஸலாம்
17. அய்யூப் அலைஹிஸ் ஸலாம்
18. துல்கிஃப்லு அலைஹிஸ் ஸலாம்
19. யூனுஸ் அலைஹிஸ் ஸலாம்
20. இல்யாஸ் அலைஹிஸ் ஸலாம்
21. அல்யஸவு அலைஹிஸ் ஸலாம்
22. ஜகரிய்யா அலைஹிஸ் ஸலாம்
23. யஹ்யா அலைஹிஸ் ஸலாம்
24. ஈஸா அலைஹிஸ் ஸலாம்
25. முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹிஸ் ஸலாம்

Quick Search

தேடுங்கள்